• Home
  • Algemene Voorwaarden retailers

Algemene Voorwaarden retailers

Artikel 1

DEFINITIES

1.1. Onder ‘Verkoper’ wordt in deze voorwaarden verstaan Taj Amsterdam. Taj Amsterdam ontwerpt sieraden die zij in Indonesië laat maken en levert die vervolgens aan de ‘Koper’. Taj Amsterdam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 60160594. Het BTW-nummer is 853789344B01. De Koper kan Taj Amsterdam bereiken door een e-mail te sturen naar wholsesale@taj.nl. Taj Amsterdam zal altijd zo spoedig mogelijk reageren, per e-mail dan wel telefonisch.

1.2. Onder ‘Koper’ wordt in deze voorwaarden iedereen verstaan die een overeenkomst aangaat met de Verkoper. Oftewel: de partij die de Verkoper een opdracht tot levering van de genoemde producten heeft gegeven. De Koper is géén consument of finale eindgebruiker.

1.3. Onder ‘aflevering’ wordt in deze voorwaarden verstaan dat de producten in het bezit van Koper worden gesteld. Taj Amsterdam biedt de bestelde producten aan op het door de Koper aangeduide afleveradres.

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Taj Amsterdam. Door een product te kopen bij Taj Amsterdam – via een orderformulier, via de website of op afwijkende wijze – ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Daarom is het belangrijk dat de Koper deze Algemene Voorwaarden goed leest alvorens hij een order plaatst. Als iets niet duidelijk is aan deze Algemene Voorwaarden en de Koper nog vragen heeft, kan de Koper een e-mail sturen naar [email protected]. Taj Amsterdam zal altijd zo spoedig mogelijk reageren, per e-mail dan wel telefonisch.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de Verkoper die met behulp van een derde partij tot stand zijn gekomen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Indien in deze Algemene Voorwaarden één of meerdere bepalingen buiten toepassing worden verklaard, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan.

2.5. Indien de Verkoper een afwijking toestaat op deze voorwaarden ten gunste van de Koper, kan de Koper hier geen rechten aan ontlenen voor de toekomst.

Artikel 3

TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst is bindend op het moment dat de Koper een bestelling plaatst. Taj Amsterdam verwerkt de bestelling nadat de overeengekomen betaling is ontvangen. Tot dat moment is Taj Amsterdam de enige eigenaar van de producten

3.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij – zoals afbeeldingen, maten, gewichten en kleuren – en de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren kunnen uitsluitend gezien worden als indicatie. Geringe afwijkingen komen dan ook niet voor rekening en risico van Verkoper. De sieraden van Taj Amsterdam worden met de hand gemaakt en kunnen natuurmaterialen bevatten (zoals parels en edelstenen). Dit betekent dat sieraden altijd lichtelijk kunnen afwijken van elkaar en van samples.

3.3. Eventuele verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Verkoper ontheffen de Verkoper van de nakomingsplicht en/of van eventuele verplichtingen tot schadevergoeding die daaruit voortvloeien. Dit geldt óók na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4

PRIJZEN

4.1. De door de Verkoper opgegeven verkoopprijzen luiden in Euro (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW/VAT) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor Nederlandse klanten (en voor Europese klanten die niet beschikken over een Internationaal BTW (VAT)-nr), zal 21% Nederlandse BTW worden opgelegd.

4.2. Door de Verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen/adviesverkoopprijzen zijn niet bindend voor de Verkoper. Na totstandkoming van de overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, producten en/of grondprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

4.3. Indien er prijsverhogingen doorgevoerd worden zoals benoemd in bovenstaand artikel 4.2, zal de Koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij dit schriftelijke mededeelt aan de Verkoper. De Koper heeft in het geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5

EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Alle door de Verkoper te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van de Verkoper, zolang de Koper enige vordering van de Verkoper, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid BW, niet heeft voldaan.

5.2. De Koper is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

5.3. Indien de Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper tekortschiet of de Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De Koper verleent de Verkoper daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin de geleverde producten zich bevinden.

5.4. Na terugneming zal de Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Verkoper door terugneming heeft gemaakt.

5.5. Het is de Koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

Artikel 6

AFLEVERING EN RISICO

6.1. Aflevering vindt plaats zoals uitdrukkelijk is overeengekomen en zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur. Afspraken omtrent afwijkingen op deze aflevering kunnen individueel en incidenteel op klantniveau worden gemaakt.

6.2. Na levering zijn de producten de verantwoordelijkheid van de Koper volgens artikel 1.3. Schade kan dan alleen worden vergoed indien de Koper binnen 48 uur na ontvangst van de producten hier schriftelijke melding van heeft gedaan op de daarvoor bestemde wijze, mede door overlegging van foto’s.

Artikel 7

LEVERTIJD

7.1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door de Verkoper steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Desondanks zijn de opgegeven levertijden niet bindend.

7.2. De Verkoper zal zich zo goed mogelijk aan de opgegeven levertijd houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding hiervan. Een overschrijding van de levertijd verplicht de Verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de Koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft de Koper het recht om na het verstrijken van de levertijd de Verkoper schriftelijk te sommeren binnen 6 weken af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Koper het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 8

BETALING

8.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen door de Koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden op een door deze aan te wijzen bankrekening ten gunste van Taj Amsterdam.

8.2 De Koper betaalt bij de eerste order en alle vervolgorders boven de 500 euro steeds 50% van de aankoopprijs vooraf, oftewel vóór levering van de producten als deze order op Bali gemaakt moet worden en niet uit de eigen voorraad kan worden geleverd. De overige 50% van de aankoopprijs wordt uiterlijk na ontvangst van de producten door de Koper betaald in Nederland en op het moment dat de order klaar is om verscheept te worden in alle andere landen.

8.3 Bij kleine vervolgorders - met een waarde tot maximaal € 499 – is niet altijd een vooruitbetaling nodig. De Verkoper heeft het recht per overeenkomst te bepalen of er vooruitbetaling vereist is of niet.  Indien er geen vooruitbetaling nodig is, stemt de Koper ermee in de aankoopprijs binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.  

8.4. De Verkoper heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde producten per deellevering te factureren.

8.5. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de Verkoper aangewezen bank- en of girorekening.

Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is de Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor de Verkoper voortvloeiende schade.

8.6. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Koper is aan de Verkoper vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

8.7. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.8. De Verkoper heeft tegenover de Koper die niet tijdig heeft betaald, dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en /of de wet het recht zekerheidsstelling voor de betalingen en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de producten aan de Koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Verkoper en Koper. Bij weigering van de Koper te voldoen aan deze zekerheidsstelling is de Verkoper gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waardoor de Verkoper recht verkrijgt op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 10.5.

Artikel 9

OPEISBAARHEID EN NIET NAKOMING

9.1. Bij niet nakoming door de Koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft de Verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen de Verkoper en de Koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaats vindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door de Koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

9.2. Alle vorderingen op de Koper worden terstond opeisbaar, ook al mocht de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, ingeval de Koper in gebreke is met enige betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van de Verkoper in gevaar zou kunnen komen. Tevens heeft de Verkoper het recht om overeenkomsten te ontbinden op het moment dat de Koper in gebreke is met enige betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van de Verkoper in gevaar zou kunnen komen.

9.3. De Koper is verplicht bij dreiging van een van de gevallen uit art 9.2. daar direct melding van te maken aan de Verkoper.

Artikel 10

GARANTIES/KLACHTEN/ANNULERING

10.1. De Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 48 uur na aflevering van de producten de Verkoper hier schriftelijk over heeft geïnformeerd. Tevens vervalt het recht op garantie 3 maanden na datum verkoop aan de eindgebruiker en indien de producten gebruikssporen bevatten en/of zijn gedragen, uitgezonderd verborgen gebreken (zoals het losraken van een steen of dergelijken door een fout aan de kant van de maker van de Verkoper). De Verkoper komt te allen tijde het uitsluitende recht toe in redelijkheid hierover in het individuele geval te beslissen.

10.2. Voor een geslaagd beroep op garantie dient te allen tijde de originele verkoopbon te worden overlegd, evenals visueel dan wel fysiek bewijs dat een garantieclaim terecht is. Het is aan de Verkoper om te beslissen of fotografisch bewijs volstaat, of dat de sieraden fysiek door Taj Amsterdam gekeurd moeten worden.

10.3. Annulering van een geplaatste order is in beginsel niet mogelijk. Indien omstandigheden volgens de Koper toch noodzaak geven tot annulering, kan er overlegd worden met de Verkoper. De Verkoper heeft het alleenrecht te beslissen over de mogelijkheid tot annuleren van de order. De annuleringskosten bedragen 10% van de totale bestelling indien de bestelling nog niet in productie is genomen. Indien de order al wél in productie is genomen, is annulering in geen enkel geval mogelijk.

10.4. Omruilen is een gunst en geen recht. In geval een omruiling wordt toegestaan door de Verkoper, dan zal dit geschieden op haar voorwaarden waarbij de prijs van de aankoop wordt gebaseerd op de dan geldende prijzen voor artikelen uit voorraad.

10.5. De sieraden van Taj Amsterdam zijn handgemaakt en bestaan uit diverse kostbare materialen. Om ervoor te zorgen dat de sieraden lang mooi blijven, wil Taj Amsterdam de Koper graag de volgende verzorginstructies meegeven om aan de eindgebruiker mee te geven:

Vergulde sieraden
Om de kleur van vergulde sieraden te behouden is het belangrijk dat eindgebruikers hun sieraad afdoen voor het douchen en zwemmen of als er kans bestaat dat het sieraad op een andere manier nat wordt (zoals tijdens het afwassen). De eindgebruiker dient daarnaast contact tussen het sieraad en parfum, oliën, lotions en andere vergelijkbare producten te vermijden en ervoor te zorgen dat een sieraad niet in contact komt met chemicaliën (zoals schoonmaakproducten). Taj Amsterdam raadt het eindgebruikers bovendien af om met sieraden te slapen en te sporten.

Sterling zilver
Sterling zilver is een zacht edelmetaal. Dat betekent dat er krasjes en deukjes in sterling zilveren sieraden kunnen ontstaan door ze te dragen. Om zilveren sieraden zo mooi mogelijk te houden, is de eindgebruiker geadviseerd om zijn sieraden af te doen als hij bijvoorbeeld in de tuin gaat werken, gaat sporten of iets anders gaat doen waarbij hij zijn sieraden kan belasten. Als zilveren sieraden een tijdje niet gedragen worden of in een vochtige kamer liggen (dit kan zelfs een slaapkamer of winkelruimte zijn), dan kan het bovendien zo zijn dat de kleur iets donkerder wordt. Poets de sieraden met wat zilverpoets (zoals Silvo) en een droge doek en ze zullen er weer als nieuw uitzien.

Artikel 11

AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, van de Koper of derden in geval van onjuist gebruik van de producten, althans anders dan op de manier zoals die algemeen gebruikelijk is.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de Verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, hetzij vergoeding van indirecte schade hetzij gevolgschade hetzij schade wegens gederfde winst.

11.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Koper na het ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Verkoper heeft gemeld.

11.4. De Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Koper.

11.5. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Koper lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Verkoper.

11.6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de Koper zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 12

OVERMACHT

12.1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van de Verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van de Verkoper.

12.3. Indien de Verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als het betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13

INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, samples en foto’s ongeacht de herkomst met betrekking tot de door de Verkoper geleverde producten, blijven berusten bij de Verkoper. Het is de Koper uitdrukkelijk niet toegestaan om ontwerpen te kopiëren en/of elders door derden te laten fabriceren. Indien zulks wordt vastgesteld verkrijgt Verkoper een direct opeisbare vordering van € 7.000,- per constatering op de Koper.

13.2. De Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. De Verkoper kan de Koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.3. Het is de Koper toegestaan het door de Verkoper beschikbaar gestelde fotomateriaal te gebruiken op zijn site en social mediakanalen voor ondersteuning van het merk van de Verkoper. Voor andere doeleinden of andere wijzen van gebruik is dit uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 14

GESCHILLEN

14.1. Op overeenkomsten met de Verkoper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verkoper, tenzij de Verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de Koper of dwingend recht anders voorschrijft.